logo
Post Your Story Show Story
Download Hindi Font
Visitor to our site!
Helpline Number

Missing Person

स+क्र+ नंबर फरियादी नामपता गुमशुदा नामपता लिंग पहचान दिनांक
1 44@13 /kesUnz iq= Qsju flag ;kno mez 25 lky fu0 cYyk dk Msjk Mcjk f=yksd flg iq= jru flag jkor mez 28 lky fu0 xhrk VkWfdt ds ikl Mcjk iq:k dn 5 QqV 6 bap] psgjk xksy] nkfgus gkFk ij pksV dk fu'kku 25-06-13
2 86@13 uhye iRuh nhid iky mez 28 lky fu0 U;w tkx`fr uxj y'dj uUnuh iq=h nhid iky mez 06 lky fu0 lnj ckfydk dn 3 QqV 5 bap] jax xsagqvk psgjk xksy 25-06-13
3 46@13 j?kqohj iq= jkefd'ku 'kekZ mez 42 lky fu0 ukjk;.k fcgkj dkWyksuh xksyk dk eafnj vfHkksd iq= j?kqohj 'kekZ mez 16 lky fu0 lnj ckyd jax xksjk] dn 5 QqV 5 bap psgjk yEck isUV 'kVZ igus gq, gS 02--07-13
4 52@13 ekyrh iRuh iYVw mQZ txnh'k dksjh mez 40 lky fu0 lwjt uxj cgksMkiqj iYVw mQZ txnh'k dksjh mez 45 lky fu0 lnj iq:k jax xsagqvk] psgjk xksy dn 5 QqV 6 bap] yky isUV ?he dyj dh 'kVZ igus gS 02--07-13
5 39@13 /khjt iq= cnzhizlkn dq'kokg mez 40 lky fu0 dEiw izhrh iq=h /khjt dq'kokg mez 20 lky fu0 lnj efgyk jax xksjk psgjk xksy dn 5 QqV 4 bap lyokj lwV igus gq, gS 12--06-13
6 28@13 y{eh iRuh jktw ukenso mez 32 lky fu0 xsMs okyh lM+d t; iq= jktw ukenso mez 17 lky fu0 lnj ckyd dn 4 QqV] jax lkoyk] psgjk yEck 01--07-13
7 87@13 jkts'k iq= txjke ekgkSj fu0 ckbZ lkgc dh ik;sxk papy mQZ xksyw iq= jkts'k ekgksSj mez 50 lky fu0 lnj iq:k dn 4 QqV 5 bap] psgjk yEck] isUV 'kVZ igus gS 03--07-13
8 56@13 [ksepUn iq= lkekywe /kkuqd mez 55 lky fu0 lsok uxj vatyh iq= [ksepUn /kkuqd mez 18 lky fu0 lnj ckfydk dn 5 QqV] jax xsagqvk] psgjk yEck] lyokj lwV igus gS 03--07-13
9 88@13 jktw dq'kokg iq= 'kadj dq'kokg mez 39 lky fu0 'kadj dkWyksuh xksy igkfM;k mek iq=h jktw dq'kokg mez 17 lky fu0 lnj ckfydk dn yEck] jax xksjk] psgjk yEck] uhys jax dh lyokj lwV igus gS 03--07-13
10 57@13 cYyk iq= NksVs [kkW mez 30 lky pkSd cktkj Xokfy;j fguk iRuh cYyk [kkW mez 25 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV jax lkaoyk psgjk xksy ukd ij fry lyokj lwV igus gS 03--07-13
11 30@13 iIiw iq= gjxksfoUn [kVhd mez 40 lky fu0 U;w xk;=h uxj pkWnuh iq=h iIiw [kVhd mez 15 lky fu0 lnj ckfydk dn 5 QqV] jax xksjk] psgjk xksy] lyokj lwV igus gS 01--07-13
12 47@13 vkyksd iq= jkds'k oekZ mez 17 lky fu0 ljyk QkeZ xksyk dk eafnj fiz;k iq=h jkds'k oekZ mez 24 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV 5 bap] jax xksjk] psgjk xksy] lyokj lwV igus gS 10--06-13
13 53@13 jkohuk iRuh ckcw [kkW mez 40 lky fu0 esokth eksgYyk cgksMkiqj lksuh iRuh vkfjQ mez 25 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV] jax xksjk] lyokj lwV igus gS 04--07-13
14 09@13 juohj iq= jkeLo:Ik vkfnoklh mez 35 lky fu0 xzke dSaV jkekss ckbZ iRuh juohj vkfnoklh mez 36 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV] jax lkaoyk] psgjk xksy] lkMh igus gS 29--05-13
15 10@13 juohj iq= jkeLo:Ik vkfnoklh mez 35 lky fu0 xzke dSaV y{eh iq=h juohj vfnoklh mez 18 lky fu0 lnj ckfydk dn 5 QqV] jax lkaoyk] psgjk xksy] lyokj lwV igus gS 29--05-13
16 11@13 juohj iq= jkeLo:Ik vkfnoklh mez 35 lky fu0 xzke dSaV ljLorh iq=h juohj vfnoklh mez 10 lky fu0 lnj ckfydk dn 5 QqV] jax lkaoyk] psgjk xksy] lyokj lwV igus gS 29--05-13
17 12@13 juohj iq= jkeLo:Ik vkfnoklh mez 35 lky fu0 xzke dSaV gYdh iq=h juohj vfnoklh mez 07 lky fu0 lnj ckfydk dn 2 QqV] jax lkaoyk] psgjk xksy 29--05-13
18 45@13 chuk iRuh nhis'k ub mez 35 lky fu0 y{eh dkWyksukh Mcjk nhis'k iq= jkepj.k ukbZ mez 40 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV 5 bap] jax lkaoyk] psgjk xksy] ch-,- ikl 19-05-13
19 32@13 egs'k iq= Hkhde yks/kh mez 40 lky fu0 lkdsr uxj iMko fofiu iq= egs'k yks/kh mez 17 lky fu0 lnj ckyd dn yEck jax xsagqvk ] psgjk xksy 08--07-13
20 33@13 ekus iq= jkenkl ekgkSj mez 20 lky fu0 U;w pUnz uxj iMko jkenkl iq= j?kqoj ekgkSj mez 45 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV 6 bap jax lkaoyk] psgjk xksy] isUV 'kVZ igus gS 06--07-13
21 58@13 jktsUnz iq= y{e.k HknkSfj;k mez 31 lky fu0 pkSMS ds guqeku eYyx jk/kk iq=h jktsUnz flag mez 17 lky fu0 lnj ckfydk dn 5 QqV] jax xksjk] psgjk xksy] lyokj lwV igus gS 08--07-13
22 54@13 eksgEen dyke iq= equh eqlyeku mez 65 lky fu0 ,&Cykd vkuan uxj uoh vkye iq= eksgEen dyke mez 28 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV jax xksjk] psgjk yEck] isUV 'kVZ igus gS 06--07-13
23 19@13 lqjsUnz iq= eqUuhyky dq'kokg mez 27 lky fu0 ,&56 viuk ?kj ;kstuk egkjktiqjk vk'kk iRuh lqjsUnz dq'kokg mez 24 lky fu0 lnj efgyk dn 4 QqV 5 bap] jax lkaoyk] psgjk yEck] lkMh Cykmt igus gS 09--07-13
24 45@13 eFkqjk izlkn iq= txUukFk izlkn mez 59 lky fu0 U;w eksgu FkkVhiqj T;ksfr iq= eFkqjk izlkn lR;kFkhZ mez 23 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV 2 bap] jax xksjk] psgjk xksy] lkMh Cykmt igus gS 10--07-13
25 46@13 dkyw iq= ckywth catkjk mez 47 lky fu0 FkkVhiqj eksgj flag iq= dkyw catkjk mez 19 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV 5 bap] jax dkyk] nkfgus gkFk ij uke fy[k gS] isV 'kVZ igus gS 13--07-13
27 63@13 lfjrk iRuh eukst Fkjstk mez 43 lky fu0 yDdM[kkuk ek/kkSxat eukst iq= vehj Fkjstk mez 49 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV 6 bap] jax xksjk] psgjk xksy] isV 'kVZ igus gS 08--07-13
28 60@13 fu'kk iRuh eqUuk yky vxzoky mez 45 lky fu0 yksgk e.Mh Xokfy;j xqatu iq=h eqUukyky vxzoky mez 19 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV 2 bap] jax xsagqvk] psgjk xksy] ckW;h vkW[k ds uhps dVs dk fu'kku pwMhnkj lyokj dqrkZ igus gS 12--07-13
29 96@13 ujsUnz iq= jks'ku yky 'kkD; mez 32 lky fu0 xksy igkfM;k larksk iq= Jhyky pUn 'kkD; mez 27 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV 4 bap] jax lkaoyk] psgjk xksy] isV 'kVZ igus gS 17-07-13
30 97@13 dY;k.k izlkn iq= dUgS;kyky lksuh mez 58 lky fu0 xsMs okyh lM+d f'kYih iq=h ftrsUnz lksuh mez 20 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV 2 bap] jax xksjk] psgjk xksy] lyokj lwV igus gS 17-07-13
31 98@13 ijethr iq=h estj flag mez 22 lky fu0 xsMs okyh lM+d deythr iq= estj flag pgy mez 27 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV 7 bap] jax xsagqvk] psgjk xksy] isaV 'kVZ igus gS 17-07-13
32 64@13 gjh iq= jkenkl dq'kokg mez 22 lky fu0 fldUnj dEiw feuk{kh iRuh gjh flag dq'kokg mez 20 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV] jax xksjk] psgjk xksy] lkMh Cykmt igus gS 17-07-13
33 65@13 ujsUnz iq= oklqnso c?ksy mez 40 lky fu0 Jhd`.k dkWyksuh fldUnj dEiw lwjt iq= ujsUnz c?ksy mez 16 lky fu0 lnj ckyd dn 5 QqV 6 bap] jax lkaoyk] psgjk yEck] isUV 'kVZ igus gS 17-07-13
34 61@13 [;kyh iq= eqdqUnz iztkifr mez 54 lky fu0 ?kkle.Mh Hkkouk mQZ ykyh iq=h [;kyh iztkifr mez 15 lky fu0 lnj ckfydk dn 5 QqV] jax xksjk] psgjk xksy] lyokj lwV igus gS 16-07-13
35 03@13 lqxj flag iq= dju flag c?ksy mez 40 lky fu0 fjNkjh dyk :de.kh mQZ jpuk iq=h lqxj flag c?ksy mez 16 lky fu0 lnj ckfydk dn 5 QqV 5 bap] jax xsagqvk] ckW;s iSj ds Vdus ij lQsn nkx dk fu'kku] lyokj lwV igus gS 18-07-13
36 30@13 ds'ko iq= nhukukFk 'kekZ mez 50 lky fu0 [kYyklhiqjk izHkk iRuh ds'ko 'kekZ mez 44 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV 2 bap] jax xsagqvk] psgjk e/;e] lkMh Cykmt igus gS 18-07-13
37 66@13 dkUrk iRuh xaxkjke ckYehd mez 60 lky fu0 gse flag dh ijSM fpjkx iq= jktdqekj ckYehsd mez 17 lky fu0 lnj ckyd dn 5 QqV] jax xksjk] psgjk xksy] isaV 'kVZ igus gS 20-07-13
38 64@13 eqds'k iq= jkenkl xksLokeh mez 21 lky fu0 dksVs'oj xyh eerk iRuh eqds'k xksLokeh mez 23 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV] jax xksjk] psgjk xksy] lkMh Cykmt igus gS 21-07-13
39 61@13 fd'kuyky iq= /kuhjke dksyh mez 62 lky fu0 lqHkkk uxj xk;=h iq=h fd'ku yky dksyh mez 21 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV] jax xsagqvk] psgjk xksy] uhys jax dk lyokj lwV igus gS 16-07-13
40 49@13 jkds'k iq= nqxkZ ilkn oa'kdkj mez 40 lky fu0 cqtqZxZ jksM Mcjk js[kk iRuh jkds'k oa'kdkj mez 35 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV] jax xksjk] psgjk xksy] lkMh Cykmt igus gS 01--07-13
41 50@13 jkds'k iq= nqxkZ ilkn oa'kdkj mez 40 lky fu0 cqtqZxZ jksM Mcjk :ch iq=h jkds'k ca'kdkj mez 10 lky fu0 lnj cfydk dn vkSlr] jax xksjk]] ftal dh isV 'kVZ igus gS 01--07-13
42 17@13 yTtkjke iq= nkesu flag xqtZj mez 55 lky fu0 xzke tsojk ;rsUnz iq= yTtkjke xqtZj mez 15 lky fu0 lnj ckyd dn 5 QqV] jax lkaoyk] psgjk yEck] isV 'kVZ igus gS 22--07-13
43 58@13 t; fd'kksj iq= gjukjk;.k ;kno mez 52 lky fu0 fou; uxj lsDVj u-2 fo.kq iq= t;fd'kksj ;kno mez 20 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV] jax xsagqvk] psgjk xksy] isV 'kVZ igus gS 13--07-13
44 12@13 vuhrk iRuh ds'ko ifjgkj mez 35 lky fu0 xzke lqjok;k iwue iq=h ds'ko ifjgkj mez 16 lky fu0 lnj ckfydk dn 5 QqV 3 bap] jax lkaoyk] psgjk yEck] dRFkkbZ lyokj lQsn dqrkZ igus gS 21-07-13
45 20@13 vkjrh iRuh euhjke tkVo mez 23 lky fu0 MhMh uxj fiadh iRuh jktw tkVo mez 19 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV 4 bap] jax xksjk] psgjk xksy] lkMh Cykmt igus gS 22-07-13
46 21@13 lqjs'k iq= fnYyhjke 'kkD; mez 48 lky fu0 xzke egw tekgj dfiy iq= lqjs'k 'kkD; mez 18 lky fu0 lnj ckyd dn 5 QqV ] jax lkaoyk] psgjk xksy] isaV 'kVZ igus gS 22-07-13
47 67@13 ;keyky iq= ikrhjke dq'kokg mez 43 lky fu0 xq ehjk nsoh iq=h e;qjh yky dq'kokg mez 19 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV ] jax xsagqqvk] psgjk xksy] ftal dk isaV 'kVZ igus gS 22-07-13
48 04@13 ijeky iq= gjuke vkfnoklh mez 36 lky fu0 xzke mVhyk jktdqekj iq= ijeky vkfnoklh mez 12 lky fu0 lnj ckyd dn 4 QqV 1 bap] jax xsagqqvk] psgjk yEck] vklekuh dyj dh gkQ Vh'kVZ] ftal dk uhyk issUV igus gS 15-07-13
49 06@13 lqUnjyky iq= tukZnu ukFk mez 50 lky fu0 ukFkks dk iqjk ukxkSj dfork iq=h lqUnjyky ukFk mez 16 lky fu0 lnj ckfydk dn 5 QqV jax xksjk] psgjk lkekU;] lyokj lwV igus gS 24-07-13
50 66@13 lUrksk iq= vkseizdk'k 'kekZ mez 34 lky fu0 jeVkiqjk fuf[ky iq= xksiky 'kekZ mez 44 lky fu0 lnj iq:k dn 4 QqV jax lkaoyk] psgjk xksy] isaV 'kVZ igus gS 24-07-13
51 59@13 fnyhi iq= ,y-vkj- xqj mez 73 lky fu0 vkuan uxj cgksMkiqj ohjsUnz flag iq= fnyhi xqj mez 28 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV ]jax xksjk] psgjk yEck] isaV 'kVZ igus gS 23-07-13
52 31@13 uanfd'kksj iq= ewypan ekgkSj mez 45 lky fu0 xsMs okyh lM+d jtuh iq=h uUnfd'kksj ekgkSj mez 21 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV ]jax lkaoyk] psgjk xkssy] lyokj lwV igus gS 23-07-13
53 34@13 NksVh ckbZ iRuh [kwcpan tkVo mez 55 lky fu0 U;w jsYos dkWyksuh iMko r`Irh iq=h [kwcpan tkVo mez 17 lky fu0 lnj ckfydk dn 5 QqV ]jax xsagqvk] psgjk xkssy] lyokj dqrkZ igus gS 25-07-13
54 48@13 mRre iq= jkepUnz tkVo mez 42 lky fu0 fufru uxj FkkVhiqj jatuk iRuh ftrsUnz tkVo mez 24 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV ]jax xksjk] psgjk yEck] lkMh Cykmt igus gS 24-07-13
55 32@13 rstw iq= d`iky flag lsaxj mez 46 lky fu0 lwjt uxj jk[kh iRuh gkZ izlkn dq'kokg mez 19 lky fu0 gky MhMh ekWy efgyk dn 5 QqV 4 bap] jax xsagqvk] psgjk xksy] nkWr ckgj fudys gq, gS] lkMh Cykmt igus gS 25-07-13
56 49@13 fxjkZt iq= eksrhjke iMkfj;k mez 42 lky fu0 vEcsMdj uxj FkkVhiqj okkZ iq=h fouksn iMkfj;k mez 15 lky fu0 lnj ckfydk dn 5 QqV ]jasx] xsagqvk] psgjk xksy] lyokj lwV igus gS 21-07-13
57 99@13 fo?kk izlkn iq= jkeLo:i ukenso mez 75 lky fu0 xsMs okyh lM+d jktsUnz iq= fo?kk izlkn ukenso mez 25 lky fu0 lnj iq:k dn vkSSlr ]jax xsagqvk] psgjk yEck] isaV 'kVZ igus gS 25-07-13
58 68@13 uohu iq= ,l-vkj- fnosdj mez 36 lky fu0 nthZ vksyh euh"kk iq=h ,l-vkj- fnosdj mez 25 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV ]jax xksjk] psgjk xksy] lyokj lwV igus gS 26-07-13
59 69@13 ydh iq= /kuhjke ckFke fu0 QwV cSfjax ,e-,p pkSjkgk ckfydk dn 4 QqV 6 bap ]jax lkaoyk] psgjk xksy] lyokj lwV igus gS 26-07-13
60 67@13 [;kyhjke iq= eqdqUnh iztkifr mez 54 lky fu0 caMk Hkwjk ?kkle.Mh Hkkouk mQZ iIih iq=h [;kyh iztkifr mez 16 lky fu0 lnj ckfydk dn 4 QqV 6 bap ]jax lkaoyk] psgjk xksy] lyokj lwV igus gS 26-07-13
61 36@13 lkssusjke iq= xksjsyky /kkdM mez 30 lky fu0 iMko jkes'oj iq= ykykjke /kkdM mez 47 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV 4 bap ]jax xksjk] psgjk xksy] isUV 'kVZ igus gS 21-07-13
62 101@13 nsodh iRuh eksrhyky tkVo mez 70 lky fu0 lat; uxj Fkkuk tudxat js[kk iRuh jkeLo:i tkVo mez 26 lky fu0 lnj efgyk dn fBaxuk ]jax xksjk] psgjk xksy] lkMh Cykmt igus gS 20 fnu iwoZ
63 69@13 Qwyorh iRuh d:vk ckFke mez 45 lky fu0 Bkdqj eksgYyk Xokfy;j lksfu;k iRuh latw ckFke mez 21 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV ]jax lkaoyk] lkMh Cykmt igus gS 28-07-13
64 32@13 vt; iq= tksxsUnz jk.kk mez 27 lky fu0 ?kkskslhiqjk tksxsUnz iq= cyohj jk.kk mez 50 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV 6 bap] jax xksjk] psgjk xksy] isV 'kVZ igus gS 29-07-13
65 52@13 fo?e iq= jkts'k pkSgku mez 22 lky fu0 xqIrkiqjk Mcjk jkgqy iq= jkts'k pkSgku mez 14 lky fu0 lnj ckyd dn 4 QqV ]jax xksjk] psgjk xksy] isUV 'kVZ igus gS 19-07-13
66 70@13 dne iq= jkeLo:i egktu mez 48 lky fu0 jk; dkWyksuh ?kkle.Mh izkaty iq= ine dqekj egktu mez 20 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV 3 bap ]jax xsagqvk] psgjk yEck] isUV 'kVZ igus gS 27-07-13
67 22@13 ,u-ih- flag iq= egsUnz izlkn flag mez 55 lky fu0 MhMh uxj f'kYik iRuh fofiu flag mez 32 lky fu0 lnj efgyk dn 5 QqV 3 bap ]jax xksjk] psgjk xksy] lkMh Cykmt igus gS 27-07-13
68 51@13 /kuhjke iq= Lo- jkeHkjksls ckFke mez 56 lky fu0 dqEgjiqjk FkkVhiqj gkZ iq= /kuhjke ckFke mez 21 lky fu0 lnj iq:k dn 5 QqV ]jax xsagqvk] psgjk yEck] isUV 'kVZ igus gS 27-07-13