logo
Post Your Story Show Story
Download Hindi Font
Visitor to our site!
Helpline Number
leftmenu rightmenu

Permanent Warranties

स+क्र+ जज नाम केस नंबर कोड दिनाक नाम@पता
1 fu?kk xks;y jmfc Xok- 1227@04 379 28/04/2004 vjfcandqekj iq= ?;kefcgkjh lDlsuk]fu- Hkwiflag dk ckM+k nkukvksyh
2 fodkl pan feJk JMFC 688@03 419] 420 rkfg 15/03/2005 v'kksd dqekj iq= y{ehukjk;.k 'kekZ fu- nkycktkj
3 nsojkt cksgjs 6877@06 379 rkfg 16/09/2008 vkdk?k iq= osnizdk?k okFke xk;=h Ldwy ds ikl gqtjkr iqy20-8-08
4 Jh ,0ds0 eUlwjh ts,e,Qlh Xokfy;j 7591@08 379] rkfg0 vkflQ [kku iq= Lo% vkj0vkj0 [kku fu0 vuoj mQZ ckck dk edku jkekth dh iqfy;k ds ikl cgksMkiqj
5 iYyoh feJk ts,e,Qlh Xok0 1813@07 324]323]34 rkfg 18/04/1999 ohjsUnz iq= fd?kuyky lksuh 22 lky fu0 HkSjksokyh xyh ekrk eafnj ds ikl y?dj egy
6 xaxkpj.k nqcs JMFC Xok- 1707@98 457]380 rkfg 30/07/2004 fnus?k 'kekZ iq= izHkqn;ky 'kekZ] fu- Hkksdys dh xksB u;k cktkj
7 fouksn 'kekZ 14405@06 380 rkfg 26/03/2010 fnus?k iq= gjpju fu iRRky okyh xyh yksfg;k oktkj
8 ,e0ds0 tSu 843@01 471]467]468 rkfg 10@3@2004 Qwyefe mQZ Qwyofr iRuh ,l0ds0 ?kqDyk fu0 u;k ljkQk
9 fjrqjkt flag pkSgku ts,e,Qlh Xok0 7608@06 420 rkfg 14/07/2008 xq:nhi flag iq= dqEeuflag iatkch fu0 vkokegkjkt dk edku nkycktkj y?dj
10 fouksn ?kekZ ts,e,Qlh Xok0 1502@09 25]27 vkElZ & xtqvk iq= irqvk dksyh fu0 eLrwjk csyx<+k Xokfy;j
11 lat; vxzoky ts0,e0,Q0lh0 9735@08 323]324]504 rkfg 30/07/2008 xksiky iq= Hkjks?khyky pkSjfl;k gky dqikjke pkSjfl;k dk edku fuEckydj dh xksB
12 iYyoh feJk ts,e,Qlh Xok0 8850@10 379 rkfg 19/11/2011 xqMMw mQZ fulkj iq= ckcw[kkW fu0 xsMs okyh lMd Xokk0
13 Jh jkds'k caly ts,e,Qlh Xokfy;j 1695@10 341]294]374]506ch0 34 rk0fg0 & xkSjo mQZ lkSjHk mQZ Hkwr iq= pUnw mQZ larks"k fu0 d`".k eafnj ds ikl xs<+sokyh lM+d y'dj Xokfy;j
14 dq- fu?kk xks;y JMFC Xok- 915@04 25ch vkElZ ,DV 21/09/2004 eukst dqqekj iq= ';ke fcgkjh mik/;k; fu- uy okyh xyh ykfg;k cktkj
15 lrh?k pUnz 'kekZ Lis?ky tt 2152@04 323 ]294] 324 ]34 ^^ 15/12/2012 eukst f?kogjs iq= Jhjketh yky f?kogjs fu0 jkWDlh VkWdht ds ikl y?dj
16 Jh lq/khj pkS/kjh ts,e,Qlh Xokfy;j 705@08 135]138 fo/kqr vf/k0 eksgEen vgen iq= vCnqy jghe izksijkbZVj e;wj fxQ~V lsUVj efTtn ds uhps Vksih cktkj y?dj
17 lfpu ?kekZ ts,e,Qlh Xok0 2016@04 138] ,u0vkbZ0 ,DV fugky iSjsl iq= lkbeu iSjsl 29 lky tkfr fdzf?p;u fu0 jreykuk 30 dksyacks Jhyadk
18 Jh ,p,u voLFkh ts,e,Qlh 1386@07 420 rkfg 4@3@2008 fueZy iq= Mhds tSu fu0 vfjgar V?sfMax dlsjkvksyh y'dj
19 fuosfnrk eqnxy ts,e,Qlh 2126@07 138fuxks 2@2@2010 uanyky iq= es?kjkt t; fal?kkfu;fu tkenkj [kkuk ek/kkSxat
20 ekuuh; mPp u;k;k0[kaMihB Xok- MCRC 16@04 406]420 k Vsuw mQZ vadwj iq= fnus?k flag rksej fu- rEckdwokyh xyh ek/kkSXat y?dj Xokfy;j
21 Jh jktsUnz pkSjfl;k lhts,e Xok 4994@13 420]467]468]471]120ch rkfg0 20/06/2013 ujs?k dVkjs iq= jk/ks dVkjs fu0 tM+s:vk Fkkuk xksys dk eafnj
22 Jherhvf?krk JhokLro 563@98 147]148]149]353]436 336] 28/02/2004 iznhipkoyk iq= guqeku izlkn ukbZ]fuoklh nkuvksyh
23 Jherh izhfr lkYos ts,e,Qlh Xok0 17216@09 406 rk0fg0 24/08/2011 jktw mQZ jktdqekj mQZ xksyw iq= ijlqjke ftcukuh fu0 ,Q&06 Jhd`?.k dkyksuh gSnjxat ek/kkSxt
24 Jhiky ;kno jmfc Xok- 691@98 457@380 1@12@2000 f'kopju iq= uanfd?kksj BBsjk ]fuoklh dlsjkvksyh
25 Jh dej bdoky [kku ts,e,Qlh 120@96 147]149]324]34 rkfg0 15/11/2000 Jhjke iq= izseukjk;.k xqIrk fu0 fo?odekZ dh nqdku yksfg;k cktkj y?dj
26 ,-ds- ealwjh 6975@11 307]34 rk0-fg-] ,llh ,lVh ,DV 2@3@2012 jkWdh mQZ fu'kkar iq= ukgjflag ijekj fu0 lkrHkkbZ dh xksB ek/kksxat y'dj
27 Jhefr ek;k fo?oyky JMFC 772@2000 452] 294] 323] 34 ^^ 22/03/2005 fot; iq= eaxy flag cjsBk fu- FkkSjkB dh xksB ] yksfg;k cktkj y?dj
28 Jh vEHkwt JhokLro ts,e,Qlh Xokfy;j 8562@13 25 ch vkElZ ,DV 13/12/2014 lksuw dq?kokg iq= gkfde flag dq?kokg mez 23 o?kZ fu0 [ksM+kirh dkWyksuh yksdks ih,l iM+ko
29 Jh euh?k ?kekZ ts,e,Qlh Xok- 218@13 420]34 rkfg0 22/08/2014 lquhy iq= y[ku xksMoky fu0 yksdks u;k iqy >qXxh >ksiM+h VkVk ehy ds ikl ckcwiqjok dkuiqj
30 , ds flag ,lhts,e Xok 4407@09 379 rkfg 26/12/2014 eukst iq= yhyk/kj 'kekZ mez 30 lky fu0 vkok egkjkt dh xyh nky cktkj y?dj
31 jkds?k caly ts,e,Qlh Xok0 17291@10 436]153,]295 rkfg 13/02/2015 lat; mQZ cfu;k iq= fd?ku yky vxzoky fu0 lat; uxj ikuh dh Vadh ds ikl xksy igkfM+;k y?dj
32 vk?kqrks"k ;kno ts,e,Qlh 6213@08 138 fuxks 25/02/2015 ujs?k mQZ lksuw dVkfj;k iq= fxj/kkjh yky dVkfj;k 28 lky fu0 bySDV?ksfud lfoZl lsaVj MhMokuk vksyh y?dj
33 Hkkouk flag ts,e,Qlh Xok 11770@07 138 ,u ,DV 7@7@2015 Jherh e/kqfydk JhokLr0 iRuh Jh enu izlkn JhokLro fu0 lwjt lkyk jksM lsok uxj Xok
34 lfpu tSu ts,e,Qlh Xok 4582@14 138 ,u ,DV 13/07/2015 v?kksd dqekj ef.kHkkbZ iVsy ,.M dEiuh }kjk drkZ v?kksd iVsy ua0 1 thokth pkSd ckM+k f?kokth esMhdy ds ?ij y?dj
35 nsojkt cksgjs ,-lh-th-,e- Xok 4717@08 420 rkfg0 19/05/2016 ehjnhu iq= uoh cD?k eqlyeku fu0 vksjaxkckn ftyk cqyan?kgj m-iz-
36 ,l-ds- tSu ,-Mh-ts- Xok- ,l Vh ua0 135@96 420]467]468]511 rkfg0 22/04/2007 fcYyw HkkbZ iq= Hkh[kw HkkbZ iVsy fu0 t;ykyiqjk ehBk dqvka ftyk cylkj xqtjkr
37 Jh Hkwis?k dqekj feJk ts,,e,Qlh Xok 5555@12 381]120ch rkfg0 29/04/2016 moZ?kh c?ksy iq= nhid c?ksy fu0 ds0ds0 iqjh f?koiqjh cktkj vkokl fodk?k dkWyksuh >kalh m-iz- gky xzke o Fkkuk caMksy ftyk flouh e0iz0
38 Jh Hkwis?k dqekj feJk ts,,e,Qlh Xok 5555@12 381]120ch rkfg0 29/04/2016 nhid c?ksy iq= Lo0 Jh uanhyky c?ksy fu0 ds0ds0 iqjh f?koiqjh cktkj vkokl fodk?k dkWyksuh >kalh m-iz- gky xzke o Fkkuk caMksy ftyk flouh e0iz0
39 Jh lat;dqekj f}osnh fo-U;k-,eihMhihds,DV Xok- Lis-,l-Vh- ua0 129@08 392 rkfg- 11@13 ,eihMhihds ,DV 23/11/2016 tkosn iq= tXxh mQZ eqUuk [kka fu- dsFk okyh xyh ds ikl glu [kka ds edku fuEckydj dh xksB ua0 2
40 Jh lfpu tSu ts,e,Qlh Xok 11317@11 138 fuxks ,DV 20/01/2017 fot; caly iq= Kkupanz caly fu0 fnO;k vikVZesaV xkSM ufl`ax gkse ds lkeus [kqtsZokyk eksgYyk y?dj Xokfy;j
41 Jh vt; dqekj ;nq ts,e,Qlh Xok 11188@07 138 fuxks ,DV 6@3@2017 vkseizdk?k dq.k+kedj iq= ukekywe fu0 gfjuanu dkWEiysDl fpVful dh xksB y?dj Xok
42 Jh vkns?k dqekj tSu ts,e,Qlh Xok 7937@16 138 fuxks ,DV 25/03/2017 jkew mQZ jkedqekj iq= uanjke tkVo fu0
43 Jh lfpu 'kekZ lhts,e Xok 12314@15 [kk/k vf/kfu;e 18/04/2017 iou f?kogjs iq= ewypan f?kogjs fu0 yksfg;k cktkj y?dj
44 Jh lfpu 'kekZ lhts,e Xok 3588@16 294]506 rkfg- 21/04/2017 lksus jke iq= ykywjke lksuh fu0 vVy ykbczsjh ds ikl dey flag dk ckx f?kans dh Nkouh
45 Jh lat; dqekj f)osnh fo?ks"k U;k;/kh?k ,eih MdSrh Xok spl st no 92/13 399]400]402 rkfg0 11@13 ,eihMhih ds ,DV &^^& bdcky [kku iq= jQhd [kka fu0 Qkyds lkgc dk ckM+k xLr dk rkft;k y?dj
46 Jh vkj,y 'kkD; ,lhts,e Xok 876@12 138 fuxsk ,DV 29/04/2017 yksds?k 'kekZ iq= dSyk?k 'kekZ fu0 ikj[k th dk ckM+k onhZ okyh nqdku ds mij nkSyrxat y?dj
47 euh"k 'kekZ U;k;kf;d eftLV?sV izFke Js.kh 71/06 186]353]332]307]335 rkfg 11]13,e-ih-Mh-ih-ds- ,DV 30.11.13 jfo iq= fot; flag fu-;kno Vkfdt ds ihNs lwos dh xksB y'dj Xok-
48 euh"k 'kekZ U;k;kf;d eftLV?sV izFke Js.kh 328@08 392 rkfg 11@13 e0iz0M0 vf/k0 5-8--14 bejku iq= lkcw [kka fu0 gosyh fiNokMk ?kkle.Mh Xokfy;j
49 euh"k 'kekZ U;k;kf;d eftLV?sV izFke Js.kh 330@08 392 rkfg 11@13 e0iz0M0 vf/k0 19--7-14 bejku iq= lkcw [kka fu0 gosyh fiNokMk ?kkle.Mh Xokfy;j
50 euh"k 'kekZ U;k;kf;d eftLV?sV izFke Js.kh 13@09 392 rkfg 11@13 e0iz0M0 vf/k0 30/11/2013 bejku iq= lkcw [kka fu0 gosyh fiNokMk ?kkle.Mh Xokfy;j
51 euh"k 'kekZ U;k;kf;d eftLV?sV izFke Js.kh 338@08 392 rkfg 11@13 e0iz0M0 vf/k0 30/11/2013 bejku iq= lkcw [kka fu0 gosyh fiNokMk ?kkle.Mh Xokfy;j
52 Jherh jtuk prqosZnh 10317@11 1--4-17 bejku iq= lkcw [kka fu0 gosyh fiNokMk ?kkle.Mh Xokfy;j
53 vkj0ds0 tSu fd'kksj U;k;ky; 271@08 379 rkfg 11--12-17 Hkxoku flag iq= fpUVksyh iky mez 12 lky fu0 dkyh ekrk eafnj ds ikl lat; uxj
54 euh"k 'kekZ fd'kksj U;k;ky; 257@12 457]380]411]34 rkfg 30/11/2013 vt; mQZ piVk iq= enuyky ckYehd fu0 caxkyh eksgYyk frdksfu;k eqjkj
55 euh"k 'kekZ fd'kksj U;k;ky; 257@12 457]380]411]34 rkfg 30/11/2013 foosd iq= xaHkhj flag ;kno fu0 oa'khiqjk eqjkj
56 vkj0ds0 tSu fd'kksj U;k;ky; 329@08 457]380] rkfg 2--12-11 jkds'k iq= uanjke dq'kokg mez 17 lky fu0 fcjFkjS;k dk iqjk Fkkuk ek/kkSxat
57 vkj0ds0 tSu fd'kksj U;k;ky; 46@10 379 rkfg 2--12-11 /kesZUnz iq= nkSyrjke [kVhd mez 19 lky fu0 tgkaxhj dVjk lCthe.Mh ds ihNs tSu Hkou
58 vkj0ds0 tSu fd'kksj U;k;ky; 77@10 457]380]411]34 rkfg 30/11/2012 jkuw iq= iiiw mLrkn mez 16 lky fu0 dnhj dk edku Niij okyk iq= f'kUns dh Nkouh
59 euh'k 'kekZ iz/kku eft0 fd'kksj U;k; cksMZ 197@13 43]379 rkfg 22/08/2014 lquhy xqtjkrh iq= y[kuyky xqtjkrh fu0 u;kiqjk VkVkehy ds ikl dkuiwj
60 Ogh-ih-,l- pkSgku U;kf;d eft0 izFke Js.kh Xokfy;j 4792@10 379 rkfg 23/12/2016 yksdsUnz flag iq= j?kqohj flag xqtZj mez 26 lky fu0 vyk cgknqj dk iqjk Fkkuk uwjkckn ftyk eqjSuk
61 ds0,u0 vfgjokj U;kf;d eft0 5557@09 379 rkfg 19/11/2016 uhjt rksej iq= jkefuokl rksej fu0 cMh dksFkj djds dk iqjk Fkkuk iksjlk eqjSuk gky& jkds'k flag HknkSfj;k ekMsu okys dk edku Hkxr flag uxj Fkkuk xksyk dk eafnj
62 foosd cq[kkfj;k U;kf;d eft0 izFke Js.kh 9777@14 498, rkfg 9--2-17 ys[kjkt iq= jkeukFk iztkifr fu0 x.ks'k eafnj ds ikl x.ks'k ckx cgksMkiqj
63 jkds'k dqekj caly U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xok0 1596@13 279]427]120 rkfg 20/01/2017 tehy [kk? iq= lxhj [kka fu0 lkjaxiqj ftyk jktx<
64 equsUnz flag oekZ U;kf;d eft0 izFke Js.kh Xok0 4682@13 323]294]506]34? 19/12/2016 dq0 lksue ifjgkj iq=h cyohj flag ifjgkj mez 18 lky fu0 fuEekth dh [kksg
65 equsUnz flag oekZ U;kf;d eft0 izFke Js.kh Xok0 4682@13 323]294]506]34? 19/12/2016 lq'khyk nsoh iRuh cyohj flag ifjgkj fu0 fuEekth dh [kksg tudxat
66 jkds'k dqekj caly U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xok0 1596@13 279]427]120 rkfg 20/01/2017 lqjthr [kka iq= uklj [kka fu0 pk;uh Fkkuk dyk ihiy ftyk 'kktkiqj
67 vo/ks'k dqekj JhokLro U;kf;d eft0 izFke Js.kh 18128@09 304, rkfg0 22/12/2016 juohj flag iq= nsoyky dq'okg fu- jkex<+ jksM xkM+h v?k Mcjk ft-Xok-
68 Ogh-ih-,l- pkSgku U;kf;d eft0 izFke Js.kh Xokfy;j 4792@10 379 rkfg 29/12/2016 caVh mQZ egkohj iq= fo".kq ukenso mez 27 lky fu0 flgksfu;k jksM xzke [kfM;kgkj
69 vt; dqekj ;nq U;kf;d eft0 izFke Js.kh 11353@11 ?304, rkfg 6-1--17 jktsUnz flag rksej iq= jkeujs'k flag xzke [ksfj;k Fkkuk iqjkuh Nkouh
70 ,e0ds0 tSu U;kf;d eft0 232@01 353]332]294]34 rkfg 27/08/2004 vftanj ikyiq= ,0ch0,e0 vkjksjk fu0 jru dkyksuh tudxat
71 ;ksxs'k nRr vfr0 eq[; U;kf;d 863@02 25@27 vkElZ ,DV 14--11-03 jes'k iq= jktkjke dkNh fu0 iqjkus iqy ds ikl thokthxat
72 uhye 'kekZ U;kf;d eft0 9422@06 294]323]506]34 rkfg 29--1-10 iwju iq= /kuflag dk;k fu0 xqIrk dkys fMiks dk edku y{ehxat
73 uhye 'kekZ U;kf;d eft0 9425@06 294]323]506]34 rkfg 29--1-10 dYyw iq= lqygeku [kka fu0 xqIrk dksy fMiks y{ehxat
74 fofiu dqekj yokfu;k ts,e,Qlh 7572@12 & 30/11/2013 jkgqy iq= vkjds vxzoky fuoklh ek/kkSxat Fkkus ds ikl
75 fofiu dqekj yokfu;k ts,e,Qlh 7571@12 & 30/11/2013 jkgqy iq= vkjds vxzoky fuoklh ek/kkSxat Fkkus ds ikl
76 vkns"k dwqekj tSu ts,e,Qlh 12 tqvk & 07/11/2014 latw [kku iq= jQhd [kku fuoklh vokMZiqjk fiNksjksa dh igkfM;k
77 Ikz?kkar dqekj ts,e,Qlh 4 d lVVk & 13/12/2014 lat; mQZ VqbZ;ka iq= jes?k iky fuoklh ikuiRrs dh xksB
78 vacqt JhokLro ts,e,Qlh 182@05 & 21/11/2015 iIiw mQZ egsUnz tkVo iq= ewypaUnz tkVo fu0 flaadanj daiw
79 ds,u vfgjokj ts,e,Qlh 1393@13 & 09/11/2015 Lkksuw iq= vent [kku fuoklh ehsB ekdsZV ek/kkSxat
80 ds,u vfgjokj ts,e,Qlh 1392@13 & 09/11/2015 v;wo[kku iq= vent [kku fuoklh ehsB ekdsZV ek/kkSxat
81 fofiu dqekj yokfu;k ts,e,Qlh 5538@09 & 29/01/2015 olarjko f?kans iq= xksfoanjko fuokhl pkoMh oktkj rstukFk dh xyh
82 ,dsflag ,lhts,e 14051@07 & 10/05/2015 jk[kkh iq=h vt; lka[kyk fuok?kh ?khrykekrk eafnj ykyk dk oktkj
83 vkj,y ?kkD; lhts,e 1596@14 & uthj [kku iq= jger [kku fu- gsefalag dh ijsM
84 lfpu tSu ts,e,Qlh 7521@16 & iwju iq= ?kaeaMh pkSjfl;k fu uknfj;k ekrk xq
85 eksfgr JhokLro ts,e,Qlh 9105@13 & 03/01/2017 /kqUuk mQZ HkwisUnz iq= ujs?k dq?kokg fu owMjh Fkkuk Hkkjksyh fHkaM
86 ohih,l pkSgku ts,e,Qlh 70@98 & 03/11/2017 oYyw mQZ ?kkfdj gqlsu iq= edlwn gqlsu fuoklh ykyk dk oktkj
87 vkj,y ?kkD; lhts,e 9905@13 & 03/01/2017 Hkjr iq= dsyk?kukjk;.k pkSjfl;k fu xu HkS;k dh xyh
88 lat; dqekj f}osnh fo- U;k- ,eihMhihds ,DV 900@09 & 30/11/2016 foDdhiky iq= j?kqohj iky fu jkex.k ?kkslhiqjk
89 lfpu tSu ts,e,Qlh 377@11 & 25/10/2016 lkftn gqlsu iq= ukekywe fu ykykd k oktkj
90 jkefoyk"k xqIrk ,lhts,e 2889@14 & 15/07/2016 xksiky iq= e/kqdj ejkBk fu okiwnaMh dh xksB
91 vkj,y ?kkD; lhts,e 13920@14 & 28/08/2015 eks- guhQ iq= eksagEen fu U;s gjsf?ko xksdqyxkMZu
92 vt;dqekj ts,e,Qlh 2685@14 & 01/06/2017 uthe [kku mQZ lat; feL=h iq= ukekywe fu gsefalg dh ijsM
93 vkj,y ?kkD; lhts,e 630@05 & 30/08/2016 fnus"k ;kno iq= lUuwyky fu ohukokyks dk edku yDdM[kkuk
94 egS'k dqekj >kU;k;k- eftLV?sV 5058@07 & 14/12/2015 Jhefr yrk iRuh euksy /kksdMs fu ek/kkSxat Fkkus ds ikl
95 fofiu dqekj yokfu;k ts,e,Qlh 10105@08 & 03/10/2015 eksgEen vgen iq= vOnqy jghe [kku fu ekkek dk oktkj
96 lfpu tSu ts,e,Qlh 7297@13 & 26/04/2016 johUnziky iq= ukjk;.k iky fu gsefalg dh ijsM
97 vt;dqekjq ts,e,Qlh 281@16 & 03/06/2017 vdqj lksuh iq= jktdqekj lksuh fu gselflg dh ijsM
98 fl}h feJk iz/kku fd?kksj U;k;k- 167@15 & 05/04/2017 Euh?k tkVo iq= jkes?oj mQZ oYyw fu dkyh ekrk fladnj daiw
99 foossd dqekj ts,e,Qlh 208@15 & 05/05/2017 Txnh?k i= ukjk;.k nqos fu iqjkuk okVj iai fkHkaM
100 foossd dqekj ts,e,Qlh 208@15 & 05/05/2017 vksih ?kekZ tMs:vkokys fj-dksrokyh eqjSuk
101 ohds xqIrk lIre ,Mhts 404@11 & 27/04/2017 jksuh mQZ ikoZrh iRuh osf?ky Qksjsjks fu ,Q&2 ?kkldh DokVZj BkBhiqj
102 Lat; dqekj f}osnh iape ,Mhts 603@14 & 05/03/2017 ?kelkn mQZ fQjksat I q= NskVs [kku fuokhl [akpkth okok dh njxkg daiw
103 lfpu ?kekZ ts,e,Qlh 2556@15 & 18/04/2017 nsokuan iq= Hkxokunkl HkkfV;k fu jk;falag dk okx ek/kkSxat
104 lqnhi dqekj JhokLro fo?kqr tt 1951@13 & 03/06/2017 tskuh dq?kokg iq= HkkxhjFk fu /kkkSdyiqjk daiw
105 vt;dqekjq ts,e,Qlh 631@15 & 04/03/2017 jktdqekj iq= fu QlZokyh xyh xq
106 vkns"k dwqekj tSu ts,e,Qlh 5421@14 & 04/07/2017 lqfer iq= nhid lDlsuk fuokhl foMlj fgYl fo?ofo|ky;
107 foossd dqekj flag ts,e,Qlh 1014@17 & 24/04/2017 dYiuktSu iRuh jktdqekj tSu fu tEowj[kkuk ekek dk oktkj
108 ek/kqjhjkt okdyh vfr0 eq[; U;k;- eft- toyiqj 16490@10 & 12/02/2016 jktSUnz iq= jkepaUnz fuoklh xathokyk eksgYyk
109 Jherh fxjokykflag fo'ks"k U;k;k- Xok0 60]61]62]63@93] 964@93 148]302 rkfg 23/01/2008 d`ikyflag iq= ckcwfalag Bkdqj fu0 cYnscflag dk iqjk iqNk
110 Jh fouksndqekj 'kekZ ts,e,Qlh Xok0 16628@10 384]294]506 rkfg 14/02/2012 c`tjkt iq= yk[kuflag pkSgku fu0 iqjkuh Nkouh
111 Jherh izhrh lkYos ts,e,Qlh Xok0 645@05 3]4]5]6]7]8 nsg O;ikj vf/kfu;e 29/04/2011 izseckbZ iq=h cknkehyky fu0 cnukiqjk iqjkuh Nkouh
112 Jherh izhrh lkYos ts,e,Qlh Xok0 645@05 3]4]5]6]7]8 nsg O;ikj vf/kfu;e 29/04/2011 foeyk iRuh lehi fu0 cnukiqjk iqjkuh Nkouh
113 Jherh izhrh lkYos ts,e,Qlh Xok0 645@05 3]4]5]6]7]8 nsg O;ikj vf/kfu;e 29/04/2011 xaxk iq=h n?kksZ uV fu- cnukiqjk iqjkuh Nkouh
114 Jherh dfork oekZ ts,e,Qlh Xok 282@06 457]380 rkfg0 15/02/2010 cYyw mQZ xQh iq= lyhe [kku 20 lky fu0 iqjkuh Nkouh
115 Jherh uhye 'kekZ ts,e,Qlh Xokfy;j 5620@09 39 fo|qr vf/k- 07/03/2009 ujs?k xqIrk iq= vo/kfogkjh fu0 }kfjdkiqjh CykWd ch&4 iMkc Xok0
116 Jheku~ fouksn dqekj 'kekZ ts,e,Qlh Xok 16628@10 384]294]506 rkfg0 14/02/2012 fcYyw mQZ cyfcUnj flag iq= djethr flag ehy fu0 dEiw Xok0
117 Jh fouksndqekj 'kekZ ts,e,Qlh Xok0 1536@98 384]294]506 rkfg &]]& lrsUnz mQZ lrukeflag iq= txrkjflag fl[k fu0 nky cktkj
118 Jheku ,-ds-xqIrk ts,e,Qlh egks- Xok0 370@98 341]294]353]506 rkfg 03/04/2002 f=yksd flag iq= izhre flag ;kno fu0 xksliqjk u-a 1 gthjk Xokfy;j
119 Jheku mins?k jkBkSj ts,e,Qlh egks- Xokfy;j 8941@09 113@194?1?]66@192 ,eoh ,DV 12/11/2010 Hkkjr flag iq= /kuaUtwjke o?ksy fu0 fou;uxj lsDVj ua- 4 gkWy foDdh QSDV?h Xokfy;j
120 Jh fuosfnrk eqnxy ts,e,Qlh Xokfy;j 9303@08 379 rkfg 04/03/2012 y{ehukjk;.k iq= jes?k pUnz tkVo fu0 unhikj Vky eqjkj
121 Jherh fuosfnrk eqnxy vfr-eq[; U;kf;d n.Mkf/kdkjh Xok0 7250@11 279]337]338]304, rkfg 30/04/2013 nhisUnz flag /kkdM iq= ohjsUnzflag /kkdM fu0 ch Oykd ea-ua0 146 vkuan uxj Fkkuk& cgksMkiqj]Xok0
122 Jheku~ fuosfnrk eqnxy ,lhts,e Xok0 3504@12 279]337]338 rkfg 30/11/2013 eqUuk iq= uwj [kku fu- enkjxat pkSjkgs ds ikl ekSB ftyk >kWlh m0iz0
123 Jheku~ euh'k 'kekZ ts,e,Qlh egks- Xokfy;j 189@04 279]337]304, rkfg- 26/02/2014 fd?ku tks?kh iq= Q}wjke tks?kh fu-egyxkso fo?ofo|ky; gky tkf?k;kuk eksgYyk ?kklea.Mh Xok0
124 Jheku~ euh'k 'kekZ ts,e,Qlh Xokfy;j 2708@14 379 rkfg0 10@4@2014 lksuw iq= ckyknhu fu0 xzke jksuh Fkkuk ncksg fHk.M gky jk;: isV?ksy iEi ds lkeus
125 Jheku fgeka?kq dkS?ky U;kf;d eftLV?sV izFk- Js.kh ftyk f?koiqjh e-iz- 1807@10 379 rkfg 7@8@2014 txnh?k iq= Nfojke xqtZj fu- enuiqjk Fkkuk iqjkuh Nkouh Xokfy;j
126 Jheku euh'k 'kekZ iz/kku eftLVsV Xokfy;j 78@05 394]397]rkfg 18/07/2014 ubZe mQZ lbZe iq= lQhd vgen fu-m ftUuknks dh efLtn ds ikl jkekth dk iqjk ogksMkiqj
127 Jheku Ogh-ds ik.Ms 4 ,-,l-ts egks- Xokfy;j iz-dza- 313@95 /kkjk 302]147]148]149]34rkfg 25oh ,DV 31/03/1999 nsosUnz mQZ dYyw iq= ghjkyky ;kno fu- xzke tEgkj Fkkuk iqjkuh Nkouh Xokfy;j
128 Jheku~ lat; prqosZnh Lis?ky tt ?fo|qr?Xok0 1730@09 135 fo|wqr vf/k0 30/11/2013 caVh iq= jrhjke fdjkj fu0 fu0 ikfdZx ua0 6 Vh0ih0 uxj
129 Jherh fuosfnrk eqnxy ts,e,Qlh egks- Xokfy;j izdz0 2181@06 /kkjk 12]29]76-78]23 n.Muh; /kkjk 11@12@2010 ;ksxsUnz frokjh iq= vejukFk frokjh Bsdsnkj fu- bMfLV?;y dehZ fMLyjh fyeVsM jk;: iq0 Nk0
130 Jheku vfHk?ksd xks;y izFke Js.kh U;k;k/kh?k Xokfy;j 4058@09 & 19/11/2011 lEeh [kku iq= vktkn [kkW fu0 lqHkk?k uxj ,ohjksM jkekth dk iqjk Fkkuk ogksMkiqj Xokfy;j
131 Jheku~ jktsUnz flag ts,e,Qlh egksn; Xok0 5756@09 34, vkcdkjh ,DV 12/11/2010 nkeksnj iq= ewypUnz jkor 35 lky fu0 fujkoyh iqjkuh Nkouh
132 Jheku Mh-ih-,l-xkSj ts,e,Qlh egks- Xok- 62@05 147]148]149]323]336 rkfg 01/05/2008 jkeohj iq= ljuke flag fu0 Fkj Fkkuk iqjkuh Nkouh Xokfy;j
133 Jheku lq/khj pkS/kjh ts,e,Qlh Xokfy;j 665@04 25]27 vkeZl ,DV 22/09/2010 ujs?k flag iq= jkes?oj flag
134 Jheku~ ,0ds0 flag vfr0 eq[; U;kf;d eftLVs?V Xok0 12834@07 & 10/01/2015 fo|kjke iq= jes?k okFke mez 29 lky fu0 xzke tekgj iqjkuh Nkouh
135 Jheku~ vkns?k dqekj tsu ts,e,Qlh egks0 Xok0 7471@11 [kkn~; vf/k0 xksYM eksgj xqV[kk ds fuekZrk 17@195 fnYyh jksM vkxjk
136 Jheku vkns?k dqwekj tSu ts,e,Qlh Xok 10556@11 7?1??3?16?1? ih,Q ,DV 02/09/2016 Qu fQysDl ds fuekZrk Qu Pokbl 10oh osLV tokgj uxj yks/kh jksM lgknjk fnYyh
137 Jheku~ ,p0ds0 dkSf?kd fo?ks?k U;k;ky/kh?k fc|qr Xok0 ,lVh ua0 475@12 302]201 rkfg- 02/10/2016 ujsUnz flag iq= Hkxokunkl ;kno 32 lky fu- xaxk ekyuiqj iqjkuh Nkouh
138 Jheku~ vo/ks?k dqekj JhokLro ts,e,Qlh Xok0 1860@13 279]337]338]304, rkfg 01/07/2016 egsUnz iq= tliky flag fl[k 35 lky fu- xqjS;kMSjk Fkkuk lhou ftyk dsFky gfj;k.kk
139 Jheku~ ds0,u vfgjokj ts,e,Qlh Xok0 16593@16 279]338 rkfg0 31/03/2016 iou dqekj iq= ?ku?;ke dne mez 23 lky fu0 jkeHkjks?ks okyh xyh okMz ?0 03 Mcjk Xokfy;j
140 Jheku~ ds0,u vfgjokj ts,e,Qlh Xok0 9470@13 304, rkfg0 28/03/2016 xtsUnz flag iq= txu flag pkSgku mez 35 lky fu0 xzke ckSaN ?ckax? Fkkuk ekyiqjk ftyk vkxjk eks0 8410460052
141 Jheku~ lfpu tsu ts,e,Qlh Xok0 8428@12 138 ,uvkbZ ,DV 05/04/2016 f?kodqekj vfgjokj iq= lquok fu0 exkSjk rglhy ykSMh ftyk Nrjiqj gky iztkifr eksgYyk iqjkuh Nkouh Xok0
142 Jh Ogh0ds0 xqIrk lIre ,Mhts Xok0 ,lVh 06@15 392 rkfg0 11]13 ,eihMhihds ,DV 06/02/2015 lquhy vuqjkxh iq= ve`ryky fu0 lsokxzke okMZ ua0 1 [ktqjkgks
143 Jheku~ lquhy M.MkSfr;k ts,e,Qlh Xokfy;j 5906@06 457]380 rkfg- 12/09/2011 v:.k mQZ Hkwjk iq= vk?kkjke
144 Jheku~ euh"k 'kekZ iz/kku eftLV?sV fd?kksj U;k;ky; Xok 108@13 392]397 rkfg0 30/11/2013 xkSjo flag cSl iq= bUnzcgkqnj fu0 jk;: QkeZ Fkkuk iqjkuh Nkouh
145 Jheku~ ds0,u0 vfgjokj ts,e,Qlh egks0 Xok 5462@12 25]27 vkElZ ,DV 08/05/2016 c`ts?k tkVo iq= cyyw mez 21 lky fu0 xzke ykykSj Fkkuk flfoy ykbZu eqjSuk
146 Jheku~ ds0,u0 vfgjokj ts,e,Qlh egks0 Xok 2708@14 379 rkfg0 18/07/2016 eqerkt [kku iRuh ckyn~nhu [kku mez 26 lky fu0 xzke jkSuh Fkkuk ncksg fHk.M
147 dq0 :fp xksyl ts,e,Qlh egks0 Xok0 3966@12 & 20/07/2016 vkfnR; mQZ jfo oekZ iq= ckcwyky oekZ 25 lky fu0 eVdkiqjk Fkkuk gfLRkukiqj gky lqjs?k uxj f?kokuh Ldwy ds ikl FkkBhiqj Xok
148 Jheku~ jkds?k dqekj ts,e,Qlh Xok0 14297@13 25]27 vkElZ ,DV 20/01/2017 jkeohj flag iq= jks?kuyky dq?kokg mez 26 lky fu0 ihijhiqjk tkSjk jgwiqjk Fkkuk vEckg eqjSuk
149 Jheku~ Ogh-ih0,l0 pkSgku ts,e,Qlh egksn; Xok0 9791@14 379 rkfg0 30/11/2016 caVh mQZ :I flag iq= NqV~Vu flag mez 28 lky fu0 iijkSfu;k Fkkuk igkMx< eqjsuk gky vkfnR; dkyksuh jfo dk edku ckekSj eqjSuk
150 Jheku~ lfpu 'kekZ lhts,e Xok 2539@15 22 18/04/2017 lhch dMosdj lksiku vks0 ,.M ,e0 dEiuh izk0 fy0 lh 4 lsds.M ?yksj ekyoh; uxj U;w nsgyh dk;Z LFky vofUrdk xSl fy0 xaxk ekyuiqj
151 Jheku~ lfpu 'kekZ lhts,e Xok 2539@15 22 18/04/2017 ek?kosUnz flag lksiku vks0 ,.M ,e0 dEiuh izk0 fy0 lh 4 lsds.M ?yksj ekyoh; uxj U;w nsgyh dk;Z LFky vofUrdk xSl fy0 xaxk ekyuiqj
152 Jheku~ ,p0ds0 dkSf?kd ts,e,Qlh Xok0 7547@06 279]323]427]325 rkfg0 23/10/2008 n?kZu flag iq= xq:cDl flag fl[k fu0 fcycUMks Fkkuk mBkcy ftyk xq:nkliqj iatkc
153 Jheku~ vo/ks?k dqekj JhokLr ts,e,Qlh Xok0 13934@10 279]337]338]304, 04/06/2017 t?kjFk flag iq= cq)kjke ;kno mez 21 lky fu- xzke fdjkoyh Fkkuk dSykjl eqjSuk
154 Jheku~ jkds?k dqekj ts,e,Qlh Xok0 16275@13 452]323]506 rkfg 13/01/2015 fo|kjke mQZ d:vk iq= jes?k ckFke mez 36 lky fu- xzke tekgj Fkkuk iqjkuh Nkouh
155 fl)h fEJk iz/kku eftLVs?V fd?kksj U;k;ky; 43@16 457]380 rkfg0 22/08/2016 ykyks iq= eksuk mQZ Hkxokunkl jtd fu0 xzke cjkSvk iqjkuh Nkouh
156 Jheku~ foosd cq[kkfj;k ts,e,Qlh egks Xok0 4065@16 & 28/02/2017 eqth eqYyk [kk iq= xuh eksgEen fu0 xzke cjk iqjkuh Nkouh
157 Jheku~ foosd cq[kkfj;k ts,e,Qlh egks Xok0 4417@16 279]338]304, 29/04/2017 lqjsUnz flag iq= Jhjke xqtZj mez 36 lky fu0 fcpkSjk Fkkuk uwjkckn eqjSuk
158 Jh lfpu tSu U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 10152@14 138 ,u vkbZ , 17/05/2016 Jherh jkfxuh xqIrk ifRu fot; xqIrk fu- e-u-30 fou; uxj lsDVj 02 y'dj Xokfy;j
159 Jh lfpu tSu U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 2934@14 138 ,u vkbZ , 09/05/2016 izkds'k 'kekZ iq= euhjke 'kekZ fu0 ,&8 lsDVj u&04 fou; uxj Xokfy;j
160 Jh lfpu tSu U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 1836@16 138 ,u vkbZ , 12/05/2016 bUnzks'k tknkSu iq= ukekywe fu- y{e.k ryS;k ikuh dh Vadh ds ikl y'dj Xokfy;j
161 Jh vkns'k dqekj tSu] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 16725@13 26]27]51]59 [kk?k vf/k0 30/01/2017 MkbZoj jktsUnz iq= dj.k flg iztkifr fu0 uox`g eafnj ds ihNs ,*46 vkuan uxj cgksMkiqj Xokfy;j
162 Jh iznhi lksuh] vij l= U;k;k/kh'k ,oa fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 599@11 138 ,u vkbZ , 12/01/2017 Jherh b'kjr ifRu jgeku [kku fu0 'kadjiqj eksrh>hy Xokfy;j
163 Jh iznhi lksuh] vij l= U;k;k/kh'k ,oa fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 599@11 138 fo/kqr vf/k- 12/01/2017 jgeku [kku iq= ikys[kku fu0 'kadjiqj eksrh>hy Xokfy;j
164 Jh iznhi lksuh] vij l= U;k;k/kh'k ,oa fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 3393@11 138 fo/kqr vf/k- 29/11/2016 jgeku [kku iq= ikrs [kku fu0 ubZ cLrh 'kadjiqj Xokfy;j
165 Jh iznhi lksuh] vij l= U;k;k/kh'k ,oa fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 693@11 138 fo/kqr vf/k- 10/03/2017 izse [kku iq= foykir [kku fu0 ukjk;.k dkyksuh esu jksM cgksMkiqj Xokfy;j
166 Jh lfpu 'kekZ eq[; U;kf;d eftLVs?V ftyk Xokfy;j 2561@15 22 ch 18/04/2017 eftfn;kj okiuk ,e0Mh0 ;'k baVjizbZt fu0 dSyk'k uxj cgksMkiqj Xokfy;j
167 Jh lfpu 'kekZ eq[; U;kf;d eftLVs?V ftyk Xokfy;j 12274@13 18/04/2017 Lofly xqIrk iq= cztfd'kksj xqIrk fu0 ik.Mo uxj dkuiqj gky& vksoj gSM Vud fuekZ.k d`".kuxj eksrh>hy Xokfy;j
168 Jh lfpu 'kekZ eq[; U;kf;d eftLVs?V ftyk Xokfy;j 2561@15 22 , 18/04/2017 fujys'k tk;loky Bsdsnkj ;'k b.Vjizkbyst dSyk'k uxj cgksMkiqj Xokfy;j
169 Jh jkefcykl xqIrk] vfr-eq[; U;kf;d n.Mkf/kdkjh Xokfy;j 572@11 138 ,u vkbZ , 28/01/2016 v'kksd JhokLro iq= txeksguyky JhokLro mez 50 o"kZ fu0 e-u-06 Jh fogkj dkyksuh NksVh ykbZu ?kkslhiqjk jsYos LVs'ku y'dj Xokfy;j
170 Jh jkefcykl xqIrk] vfr-eq[; U;kf;d n.Mkf/kdkjh Xokfy;j 11271@10 138 ,u vkbZ , 10/12/2015 Jherh iq"ik flag ifRu Lo- Jh [kse flag O;olk; ukSdjh fu0 flf/ka;k Ldwy QksVZ dsEil nqxZ Xokfy;j
171 Jh jkefcykl xqIrk] vfr-eq[; U;kf;d n.Mkf/kdkjh Xokfy;j 6968@12 138 ,u vkbZ , 18/03/2016 b'kjr [kku ifRu jgeku [kkau fu0 efLtn ds lkeus okyh xyh lkfnd HkkbZ ds edku ds lkeus 'kadjiqj cgksMkiqj Xokfy;j
172 Jh jkefcykl xqIrk] vfr-eq[; U;kf;d n.Mkf/kdkjh Xokfy;j 8336@13 138 ,u vkbZ , 31/08/2016 fouksn dqekj xksfM;k iq= jes'k pUnz xksfM;k O;olk; 'kkl0 ukSdjh vkj0u0 185 lsUV?y okMZ Xok0 fu0 isVksy iEi ds lkeus tsy jksM cgksMkiqj
173 Jh ,p-ds- dkSf'kd fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 1529@11 138 fo/kqr vf/k- 28/11/2015 bLyke iq= iqYyw fu0 'kadjiqj Xokfy;j
174 Jh ,p-ds- dkSf'kd fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 1529@11 138 fo/kqr vf/k- 28/11/2015 vYyknhu iq= Lo- uwj eksgEen fu- 'kadjiqj Xokfy;j
175 Jh ,p-ds- dkSf'kd fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 1529@11 138 fo/kqr vf/k- 28/11/2015 ykyk iq= vYQw mez 33 o"kZ fu0 'kadjiqj Xokfy;j
176 Jh ,p-ds- dkSf'kd fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 1529@11 138 fo/kqr vf/k- 28/11/2015 lfojk ifRu ;qlwQ fu0 'kadjiqj Xokfy;j
177 Jh ,p-ds- dkSf'kd fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 1692@11 138 fo/kqr vf/k- 30/11/2013 uUn fd'kksj iq= uRFkwyky fllkSfn;k fu0 ikfdax u 05 [kks[kk U;w us'kuy vkVks bathfu;fjax ds lkeus ;krk;kr uxj Xokfy;j
178 Jh ,p-ds- dkSf'kd fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 1529@11 138 fo/kqr vf/k- 28/11/2015 nfg;u iq= iwYyw fu0 'kadjiqj cgksMkiqj Xokfy;j
179 Jh ,p-ds- dkSf'kd fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 1529@11 138 fo/kqr vf/k- 28/11/2015 b'jkt iq= equhjk fu0 'kadjiqj cgksMkiqj Xokfy;j
180 Jh ,p-ds- dkSf'kd fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 1529@11 138 fo/kqr vf/k- 28/11/2015 bLyke iq= Lo0 uwj eksgEen fu0 'kadjiqj Xokfy;j
181 Jh ,p-ds- dkSf'kd fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 1529@11 138 fo/kqr vf/k- 28/11/2015 kgtkn iq= vYdw fu0 'kadjiqj Xokfy;j
182 Jh ,p-ds- dkSf'kd fo'ks"k U;k;k/kh'k fo?kqr vf/k- Xokfy;j 1529@11 138 fo/kqr vf/k- 28/11/2015 fj;kt iq= iqYyw fu0 'kadjiqj Xokfy;j
183 Jh vkj-,y-'kkD;] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 10526@11 138 ,u vkbZ , 30/11/2015 eqds'k dqekj xqIrk iq= gjpju yky xqIrk fu0 nqxkZ fogkj dkyksuh o"kkZ fo?kk eafnj ds ikl iqfyl ykbZu ds ihsNs cgksMkiqj Xokfy;j
184 Jh vkj-,y-'kkD;] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 4419@08 138 ,u vkbZ , 07/12/2015 fldUnj flag g"kkZuk fu0 nkeksnj flag pkSgku uxj cgksMkiqj vkuan uxj ds ikl Xokfy;j
185 Jh vkj-,y-'kkD;] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 3904@13 138 ,u vkbZ , 24/11/2015 vthe [kkWu iq= eksgEen djhe [kkWu fu0 uwj eftLn gjfl [kkuk ?kkslhiqjk y'dj Xok0
186 Jh vkj-,y-'kkD;] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 16999@14 138 ,u vkbZ , 27/10/2015 esa lkWbZ dkjxks dSfj;j }kjk izks0 jfoUnz flag iq= j?kqohj flag fu0 ikfdZx u0 01 V?kaliksVZ uxj Xokfy;j
187 Jh vkj-,y-'kkD;] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 17089@09 138 ,u vkbZ , 08/12/2016 cyjke flag iq= ekrknhu xkSM fu0 Mh&1@89 lsDVj ua- 02 fou; uxj Xok0
188 Jh vkj-,y-'kkD;] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 136@15 138 ,u vkbZ , 17/09/2016 rjUuqe dqjS'kh iq= xqyQk dqjS'kh fu0 ,drk uxj eLrkuk ckck ds lkeus cgksMkiqj Xok0 gky uQhl oSYMlZ ds edku ds ikl xsMs okyh lMd Xok0
189 Jh vkj-,y-'kkD;] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 5303@11 138 ,u vkbZ , 09/11/2016 latho eqnxy iq= ?ku';ke eqnxy fu0 e-u- 05@1088 dksVs?j dkyksuh Xok0
190 Jh iznhi nqcs] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 8410@08 457]380 rkfg 27/08/2010 fot; mQZ Vddy iq= uR;w dqEgkj fu0 fd'kuckx frokjh dsz'kj ds ikl cgksMkiqj Xokfy;j
191 Jh lq/khj pkS/kjh] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 14769@07 457]380 rkfg 08/09/2010 c`teksgu mQZ iIiw iq= jsokjke lqeu fu0 jksM ost cl LVs.M ds ikl eqxkoyh ftyk eqjSuk
192 Jh iz'kkar dqekj] vfr- eq[; U;kf;d eftLVs?V Xokfy;j 8065@09 246]248 13/12/2014 fj"kh foTtu iq= ';ke yky foTtu fu0 jkekth dk iqjk cgksMkiqj Xokfy;j
193 Jh iz'kkar dqekj] vfr- eq[; U;kf;d eftLVs?V Xokfy;j 5970@09 7@11&16@1 ih ,Q , ,DV 13/12/2014 ukFkwyky mQZ uRFFkhyky iq= yTtkjke 'kekZ fu0 QeZ 'kkafr xzkslj izk0fy0 ,-ch-jksM cgksMkiqj Xokfy;j
194 Jh foosd dqekj flag] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 3499@10 454] 380 Hkk-n-fo- 07/12/2016 euh"k jkBkSj iq= usrjke mQZ esokyky jkBkSj fu0 QksVZ O;w dkyksuh dksVs?j jksM Fkkuk cgksMkiqj
195 Jh foosd dqekj flag] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 4654@10 323]149]451 rkfg 14/01/2016 ekyrh dq'kokg iq= jktw dq'kokg fu0 dksVs?j jksM cgksMkiqj Xokfy;j
196 Jh foosd dqekj flag] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 4654@10 323]149]451 rkfg 14/01/2016 fdj.k 'kekZ ifRu jkejr.k 'kekZ fu0 Mh-vkj-ih- iqfyl ykbu Xokfy;j
197 Jh vt; dkUr ik.Ms;] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 3147@08 04/12/2008 esow flag dq'kokg iq= yk[ku flag dq'kokg fu0 tsy DokZVj u0 41 tsy jksM Fkkuk cgksMkiqj Xokfy;j
198 Jh vfouk'k 'kekZ] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 6873@12 451]323 rkfg 13/12/2014 nhiw iq= ukekywe iafMr fu0 izxfr uxj 'kCn izrki vkJe y'dj Xokfy;j
199 Jh vkj-ih-feJ] vfr- eq[; U;kf;d eftLVs?V Xokfy;j 3702@14 363]366]376 rkfg 15/12/2014 bdjke mQZ fodze iq= xqQjku [kkW xzke uwFkk ckMh Fkkuk cMkxkao rglhy nsocu ftyk lgkjuiqj mRrj izns'k
200 Jh bj'kkn vgen] U;kf;d eftLVs?V izFke Js.kh Xokfy;j 4439@09 138 ,u vkbZ , 31/12/2012 ujs'k flag tknkSu iq= gjnso flag tknkSu fu0 ch ds-'kekZ dk edku u-1097 ch&Cykd vkun uxj lkxjrky frjkg ds ikl Xokfy;j